Dàn không gian nút cầu C45 thanh SS400/ Space frame node C45

Dàn không gian nút cầu C45 thanh SS400/ Space frame node C45

Dàn không gian nút cầu C45 thanh SS400/ Space frame node C45