Dàn không gian nút cầu rỗng (đường kính D300mm đến D600mm dày từ 10 đến 20mm /

Dàn không gian nút cầu rỗng (đường kính D300mm đến D600mm dày từ 10 đến 20mm /

Dàn không gian nút cầu rỗng (đường kính D300mm đến D600mm dày từ 10 đến 20mm /