Dàn không gian nút cầu C45 và thanh dàn SS400- Thành D60 thép SS400 / Space frame C45 and

Dàn không gian nút cầu C45 và thanh dàn SS400- Thành D60 thép SS400 / Space frame C45 and

Dàn không gian nút cầu C45 và thanh dàn SS400- Thành D60 thép SS400 / Space frame C45 and