Dàn không gian nút cầu C45 và thanh dàn SS400 / Space frame C45 and

Dàn không gian nút cầu C45 và thanh dàn SS400 / Space frame C45 and

Dàn không gian nút cầu C45 và thanh dàn SS400 / Space frame C45 and