Bản vẽ thanh dàn, đầu bịt

Bản vẽ thanh dàn, đầu bịt

Bản vẽ thanh dàn, đầu bịt