Ống đồng nối ren dẫn nước làm mát khuôn 1/8

Ống đồng nối ren dẫn nước làm mát khuôn 1/8

Ống đồng nối ren dẫn nước làm mát khuôn 1/8