Ống đồng nối ren dẫn nước làm mát khuôn 1/4

Ống đồng nối ren dẫn nước làm mát khuôn 1/4

Ống đồng nối ren dẫn nước làm mát khuôn 1/4