Dàn không gian nút cánh bướm (gối đỡ )/ Space frame node butterfly (bearings)

Dàn không gian nút cánh bướm (gối đỡ )/ Space frame node butterfly (bearings)

Dàn không gian nút cánh bướm (gối đỡ )/ Space frame node butterfly (bearings)