Dàn không gian nút cánh bướm (thanh D48 D60)/ Space frame node butterfly pipe D48 & D60

Dàn không gian nút cánh bướm (thanh D48 D60)/ Space frame node butterfly pipe D48 & D60

Dàn không gian nút cánh bướm (thanh D48 D60)/ Space frame node butterfly pipe D48 & D60