Nắp ga cống thân hình vuông loại gang đúc / Sewer gas cap square body cast iron

Nắp ga cống thân hình vuông loại gang đúc / Sewer gas cap square body cast iron

Nắp ga cống thân hình vuông loại gang đúc / Sewer gas cap square body cast iron