Làm ăn tốt trong suy thoái, Wal-Mart trích thưởng 2 tỷ USD

Làm ăn tốt trong suy thoái, Wal-Mart trích thưởng 2 tỷ USD

Làm ăn tốt trong suy thoái, Wal-Mart trích thưởng 2 tỷ USD