Hát khúc ca trên công trường thuỷ điện Sơn La (29/01/2009)

Hát khúc ca trên công trường thuỷ điện Sơn La (29/01/2009)

Hát khúc ca trên công trường thuỷ điện Sơn La (29/01/2009)