Giàn không gian Trạm thu phí BOT QL 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương

Giàn không gian Trạm thu phí BOT QL 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương

Giàn không gian Trạm thu phí BOT QL 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương